13 tháng 9, 2012

NỘI DUNG THẢO LUẬN, ÔN TẬP MÔN CNXHKH


CÂU HỎI THẢO LUẬN

1.     Bằng lý luận và thực tiễn, hãy phân tích để khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vẫn giữ nguyên giá trị trong thời đại hiện nay? Liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?
2.     Hãy trình bày vai trò của Đảng Cộng sản đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ Đảng Cộng sản Việt Nam?
3.     Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Liên hệ với đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
4.     Dựa trên cơ sở nào Đảng ta khẳng định: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa? Hãy làm rõ nội dung bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo quan điểm của Đảng ta?
5.     Phân tích quan điểm của Lênin: “Dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào tiến bộ nhất cũng dân chủ gấp triệu lần hơn”? Liên hệ nền dân chủ ở nước ta hiện nay?
6.     Tại sao nói đổi mới hoạt động của Nhà nước ta hiện nay là một trong những giải pháp cơ bản để bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân? 
7.     Vì sao trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải thực hiện liên minh công – nông – trí thức? Trình bày những nội dung cơ bản của liên minh công – nông  -trí ở nước ta hiện nay?
8.     Hãy nêu cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách dân tộc của Đảng ta và làm rõ nội dung chính sách dân tộc của Đảng ta hiện nay?

9.     Hãy nêu cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tôn giáo của Đảng ta và làm rõ nội dung chính sách tôn giáo của Đảng ta hiện nay?
10.  Nhân tố con người là gì? Hãy làm rõ vai trò nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay ?

11.Trình bày thực trạng và phương hướng, giải pháp phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay ?

12.  Trình bày vai trò, chức năng của gia đình trong chủ nghĩa xã hội và xác định phương hướng, giải pháp xây dựng gia đình mới ở nước ta  hiện nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét