1 tháng 11, 2012

CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ1/ Phân tích các nguyên tắc của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở. Theo Anh (Chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?

2/ Phân tích các kĩ năng của người LĐQL trong quy trình thu thập và xử lý thông tin bằng một ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) từng biết hoặc từng thực hiện ở cơ sở.

3/ Trình bày, phân tích quy trình tổ chức thực hiện một quyết định quản lý ở cơ sở qua một ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) đã tham gia tổ chức hoặc thực hiện quyết định này

4/ Trình bày qui trình chuẩn bị và thực hiện một buổi diễn thuyết trước công chúng nhằm tuyên truyền thuyết phục qua một ví dụ cụ thể phù hợp với hoạt động thực tiễn của đơn vị.

5/ Phân tích một số yếu tố tâm lý cần chú ý khi ban hành các quyết định quản lý. Trình bày ví dụ nói lên hệ quả của việc người lãnh đạo ra QĐ mà không chú ý đến yếu tố tâm lý

6/ Phân tích các ưu điểm và hạn chế của các kiểu phong cách lãnh đạo dân chủ, độc đóan, tự do. Theo Anh(Chị), hiện nay phong cách lãnh đạo nào là phù hợp nhất đối với người lãnh đạo ở cơ sở? Trình bày phương hướng và cách thức hình thành một phong cách lãnh đạo phù hợp cho cán bộ lãnh đạo ở đơn vị.

7/ Phân biệt mục tiêu của người LĐQL với mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong họat động của đơn vị? Cho ví dụ.

8/ Giải thích đặc điểm về tính phi không gian, phi thời gian của hoạt động LĐQL ở cơ sở? Nêu ví dụ..

9/ Phân biệt lãnh đạo và quản lý. Cho ví dụ.

10/ Làm thế nào để thúc đẩy nhân viên dưới quyền hăng hái hoạt động, đạt mục đích mà tổ chức đã đề ra. Nêu những nhận xét đánh giá của cá nhân về các biện pháp thúc đẩy ấy1 nhận xét:

  1. sao không thấy đáp án vậy ta?!!!

    Trả lờiXóa