14 tháng 8, 2012

CÂU HỎI ÔN TẬP THI VIẾT MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ


TRƯỜNG CÁN BỘ THÀNH PHỐ
KHOA LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN

MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
(Học viên được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và cho biết suy nghĩ của mình về hàng hóa được sản xuất ra tại nước ta hiện nay.
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích tác động của quy luật giá trị đối với những người sản xuất hàng hóa nhỏ và liên hệ với tình hình hiện nay ở nước ta.
Câu 3: Anh (chị) hãy cho ví dụ về quá trình sản xuất giá trị thặng dư và tính tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động (dựa trên các dữ liệu nêu trong ví dụ).
Câu 4: Anh (chị) hãy lý giải về thực chất của tích lũy tư bản và nêu ý nghĩa (lý luận và thực tiễn) qua nghiên cứu tích lũy tư bản.
Câu 5: Trên cơ sở nhận thức lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy nhận định về sự ra đời của CNTB độc quyền nhà nước và đánh giá về vai trò của nó đối với sự vận động, phát triển của CNTB.
Câu 6: Có quan điểm cho rằng: Việc Việt Nam xác định quá độ lên CNXH bỏ qua giai đọan phát triển TBCN là điều không phì hợp với bối cảnh hiện nay. Anh (chị) hãy chứng minh quan điểm trên là sai.
Câu 7: Bằng nhận thức lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy làm rõ các vấn đề có liên quan đến chế độ (lọai hình) sở hữu tòan dân về tư liệu sản xuất ở nước ta hiện nay.
Câu 8: Anh (chị) hãy giải thích quan điểm: Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Câu 9: Anh (chị) hãy lý giải công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 10: Anh (chị) hãy phân tích và lấy dẫn chứng minh họa về việc đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ở  nước ta hiện nay.

CÂU HỎI ÔN TẬP THI VIẾT
MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN
(Học viên không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích về điều kiện ra đời và cho biết các ưu thế của sản xuất hàng hóa.
Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày về nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ.
Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày về hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động và cho biết ý nghĩa qua việc nghiên cứu này.
Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích hai phương pháp nâng cao trình độ bóc lột giá trị thặng dư của các nhà tư bản.
Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân ra đời và các hình thức của CNTB độc quyền nhà nước.
Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu khách quan của quá độ lên CNXH bỏ qua giai đọan phát triển TBCN ở Việt Nam.
Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày về các chế độ (lọai hình) sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế? Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế?
Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày về thành phần kinh tế nhà nước và giải pháp cơ bản để tiếp tục củng cố, phát triển thành phần kinh tế này.
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải tiến hành CNH, HĐH.

1 nhận xét:

  1. sao khong soan cau tra loi luon vay troi. chan.

    Trả lờiXóa