5 tháng 5, 2012

Câu hỏi đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng


1. Anh (chị) hãy nêu và phân tích ý nghĩa con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà lãnh tụ NAQ và Đảng ta đã nhấn mạnh “… đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta” (văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần 7, nxb Sự thật H.1991 trang 109)? Liên hệ về con đường cách mạng hiện nay ở nước ta? 
2. Anh (chị) hãy cho biết sự vận dụng đúng đắn sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác-lênin về Đảng cộng sản; sự phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc thành lập Đảng CSVN? Liên hệ với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay là nhiệm vụ then chốt? 
3. CMT8 – 1945 có phải là “cánh cửa chính trị khép hờ” không hay là khoa học và nghệ thuật “chớp thời cơ trong lãnh đạo tổng khởi nghĩa của Đảng ta? Bằng sự hiểu biết về lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, anh (Chị) hãy cho biết nhận định nào là đúng hay sai 
4. Anh (chị) hãy nêu và phân tích những nét đặc thù chủ yếu trong chủ trương, biện pháp mà chủ tịch HCM và Đảng ta đã thực hiện đưa nước ta ra khỏi thế “Ngàn cân treo sợi tóc” năm 1945-1946? Liên hệ thực tiễn CM hiện nay ở nước ta và những giải pháp để khắc phục 
5. Căn cứ vào đâu mà Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ? Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 1945-1954? Liên hệ với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay? 
6. Anh (chị) hãy cho biết quá trình hình thành phát triển và hoàn thiện đường lối cách mạng miền Nam? Bước ngoặt và những thắng lợi của cách mạng miền Nam (1954-1975) trong việc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc? 
7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976) khẳng định “không thể nào có sự thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có miền Bắc XHCN…” Bằng kiến thức lịch sử Đảng hãy phân tích và chứng minh làm rõ khẳng định trên? Liên hệ và vận dụng những bài học kinh nghiệm của thời kỳ này trong giai đoạn cách mạng hiện nay? 
8. Anh (chị) hãy cho biết các cuộc đột phá tìm tòi đường lối đổi mới và sự phát triển nhận thức của Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn? Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề trên? 
9. Vị trí vai trò của phương pháp cách mạng và nêu những thành công của phương pháp cách mạng (hình thức, cách thức, phương châm…) mà Đảng ta đã thực hiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta? Liên hệ vận dụng bài học trên vào cơ quan đơn vị đang công tác của anh (chị) 
10. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng? Nhân tố hàng đầu tạo nên thắng lợi đó là gì? Ý nghĩa của cuộc vận động học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh hiện nay ở cơ quan đơn vị?

1 nhận xét:

  1. Có bác nào lớp TC66 vào đây chưa? Chắc chia nhóm soạn đề cương để phát huy trí tuệ tập thể, 50 người làm chắc chắn hay hơn 1 người. Xin mời các bác.

    Trả lờiXóa