30 tháng 11, 2012

Thảo luận phần I - Nhà nước & Pháp luật Câu hỏi 1: Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay.

Ø Chủ đề: Hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền XHCNVN.
Ø Trọng tâm: Vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở.
Ø Dàn ý
1.        Đặc điểm của hệ thống chính trị  nước ta:
Thứ nhất, HTCT nước ta do duy nhất một Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Đặc điểm này vừa mang tính phổ biến đối với HTCT các nước XHCN, vừa mang tính đặc thù. Tính đặc thù đó được quy định bởi vai trò, vị trí, khả năng lãnh đạo, uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, chống ách thực dân, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đổi mới xã hội...

28 tháng 11, 2012

Thầy Trần Tuấn DuyThân gửi các anh chị TC66!
Mới ngày đầu tiên đến lớp nhưng mình rất ẤN VÀ TƯỢNG lớp TC66.
Các anh chị rất nghiêm túc trong học tập nhưng lại rất vui, nhiệt tình.
Đó là nguồn cảm hứng vô tận giúp giáo viên có thêm HỨNG VÀ THÚ.
Gửi các anh chị 1 số file liên quan.
Nếu có dịp đến nữa mình sẽ gửi”

27 tháng 11, 2012

15 tháng 11, 2012

LÀM BẠN CÙNG TRẺ

Làm bạn cùng trẻ #03

Làm bạn cùng trẻ #2


Làm bạn cùng trẻ #1

NỘI DUNG THẢO LUẬN MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT


Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – hành chính tại chức (TC,H)
Học viên phải chuẩn bị dề cương trước buổi thảo luận

 I.  THẢO LUẬN LẦN 1: PHẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

1.     Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay.
2.     Phân tích khái niệm,đđặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuắt giải pháp góp phần thực hiện quyền lực của nhân dân.
3.     Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 1992, đã sửa đổi năm 2001 (trong đó dùng -> chỉ mối quan hệ hình thành, dùng ---> chỉ quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) và chỉ rõ mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó.
4.     So sánh ( giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.

13 tháng 11, 2012

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ LỚP TC66

Nhớ lời thấy Phú hôm khai giảng: 20% giáo viên của trường là đẹp, phần còn lại ... rất đẹp

#1

#2

#3


#4


#5


#6


#7


#8


#9

7 tháng 11, 2012

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN KNLĐCâu 1: Phân tích các nguyên nhân của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở. Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?
 Công tác đánh giá cán bộ là để xác định năng lực, trình độ kết quả công tác, phẩm chất chính trị đạo đức và khả năng phát triển của cán bộ;làm căn cứ để bố trí sử dụng bổ nhiệm ,miễn nhiệm, luân chuyển , đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ
*Phân tích các nguyên tắc của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở
 Để đánh giá đúng cán bộ, công tác đánh giá cán bộ trước hết phải nắm vững những nguyên tắc sau:
a.      Các cấp ủy Đảng mà thường xuyên và trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy , Ban Thường vụ Đảng ủy cấp cơ sở thống nhất quản lý công tác đánh giá trong phạm vi trách nhiệm được phân công
-         Mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng , tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí , từng thời gian;tinh thần trách nhiệm trong công tác
-         Về phẩm chất chính trị,đạo đức lối sống
+ Nhận thức tư tưởng chính trị ;việc chấp hành chủ trương ,đường lối và quy chế,quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
+ Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác
+Tinh thần học tập nâng cao trình độ,tính trung thực,ý thức tổ chức kỉ luật,tinh thần tự phê bình và phê bình
+ đoàn kết ,quan hệ trong công tác, mối quan hệ,tinh thần av2 thái độ phục vụ nhân dân

1 tháng 11, 2012

CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ1/ Phân tích các nguyên tắc của công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở. Theo Anh (Chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay, tại sao?

2/ Phân tích các kĩ năng của người LĐQL trong quy trình thu thập và xử lý thông tin bằng một ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) từng biết hoặc từng thực hiện ở cơ sở.

3/ Trình bày, phân tích quy trình tổ chức thực hiện một quyết định quản lý ở cơ sở qua một ví dụ cụ thể mà Anh (Chị) đã tham gia tổ chức hoặc thực hiện quyết định này

4/ Trình bày qui trình chuẩn bị và thực hiện một buổi diễn thuyết trước công chúng nhằm tuyên truyền thuyết phục qua một ví dụ cụ thể phù hợp với hoạt động thực tiễn của đơn vị.

5/ Phân tích một số yếu tố tâm lý cần chú ý khi ban hành các quyết định quản lý. Trình bày ví dụ nói lên hệ quả của việc người lãnh đạo ra QĐ mà không chú ý đến yếu tố tâm lý

6/ Phân tích các ưu điểm và hạn chế của các kiểu phong cách lãnh đạo dân chủ, độc đóan, tự do. Theo Anh(Chị), hiện nay phong cách lãnh đạo nào là phù hợp nhất đối với người lãnh đạo ở cơ sở? Trình bày phương hướng và cách thức hình thành một phong cách lãnh đạo phù hợp cho cán bộ lãnh đạo ở đơn vị.

7/ Phân biệt mục tiêu của người LĐQL với mục tiêu của cấp dưới (người thừa hành) trong họat động của đơn vị? Cho ví dụ.

8/ Giải thích đặc điểm về tính phi không gian, phi thời gian của hoạt động LĐQL ở cơ sở? Nêu ví dụ..

9/ Phân biệt lãnh đạo và quản lý. Cho ví dụ.

10/ Làm thế nào để thúc đẩy nhân viên dưới quyền hăng hái hoạt động, đạt mục đích mà tổ chức đã đề ra. Nêu những nhận xét đánh giá của cá nhân về các biện pháp thúc đẩy ấy